Mevzuat

Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

9 Ocak 2024
Ticaret Bakanlığı’nca Gümrük Yönetmeli'ğinin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı:
  • Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma koşulu aranmayacak,
  • Eşyanın teslim yerine kadar alınan posta ücretleriyle beraber kargo ücretleri de gümrük kıymetine dahil olacak (ithal ülkesinde alınan ilave posta ve kargo ücretleri hariç),
  • Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol ve muayene neticesinde, taşıta tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulmadığı hallerde, bir eksiklik ya da fazlalık bulunmadığı; ancak, yapılan kontrol ve muayene sonucunda tespit edilen eşya ile beyan edilen eşya farklı olmakla birlikte eşyanın 6 lı tarife alt pozisyonunun aynı olduğunun tespit edildiği durumda usulsüzlük cezası uygulanacak; bir eksiklik ya da fazlalık olup olmadığına bakılmaksızın, yapılan kontrol ve muayene sonucunda taşıt içerisinde transit beyanına konu edilmemiş ve 6 lı tarife alt pozisyonu beyan edilen eşyadan farklı olan eşyanın tespiti halinde ise 239 uncu maddeye göre işlem yapılacak,
  • Beyanda belirtilen cinsine uygun ifadesinden, beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 6 lı tarife alt pozisyonunun aynı olması durumu anlaşılacak,
  • Antrepolardaki eşyanın başkasına devri ile ilgili değişiklik yapıldı,
  • Geçici ithalat rejimi ile ilgili süre uzatımında 380 inci madde üçüncü fıkra kapsamına girmeyen yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen hava taşıtları ve motorlarının yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumlarda yapılacak işlemler kapsamına alındı.
  • Geçici depolama yerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili madde eklendi; - Ek 82 de yer alan usulsüzlük cezasını gerektiren fiillere Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca antrepo içinde devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşyanın antrepoda başka bir devre konu olması ve Yönetmeliğin 557 nci maddesinde sayılanlar dışındaki kişilerce geçici depolama yeri ve/veya antrepolara gümrük idaresinin izni çerçevesinde girilmesi yükümlülüğüne işleticinin uymaması eklendi..

İlgili Yönetmelik değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Karşılaştırmalı tablo:
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri