Güncel Mevzuat

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı STA Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlandı

25 Mayıs 2021
________________________________________________________________________________________________ 30.05.2021 tarihli 31496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ticaret Bakanlığı’nca “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının eki Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolün uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe kuralarını, Kümülasyon kurallarını, Ülkesellik ilkesini, Değiştirilmeme-doğrudan nakliyat ilkesini düzenliyor. Ayrıca Menşe İşlemlerine ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde düzenleniyor: Menşe Beyanı; 1- Menşe Beyanı; a) İthal edilen eşyanın anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, ek-3’te belirlenen biçimde yazılı olarak yapılır. b) Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine yapılabilecek veya bunlara eklenebilecek. 2- İhracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebilecek. Bu durumda, düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin yönetmelik ekinde yer verilen örneğe uygun olması koşuluyla; a) İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın, b) İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın, yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilir. 3- Türkiye’den yapılan ihracat işlemlerinde, sonradan kontrole tabi tutulması halinde süreci kolaylaştırmak amacıyla, menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresinin adı “Customs Office of Export - … ” şeklinde ilave edilir. 4- Türkiye’de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır. Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz. Menşe Beyanının Geçerliliği: Bir menşe beyanı yapıldığı tarihten itibaren on iki ay veya ithalatçı ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlıyor. Bir menşe beyanının; a) Menşeli eşyanın bir ülkeye tek bir sevkiyatı için veya, b) Menşeli aynı eşyanın birden fazla sevkiyatı için, on iki ayı geçmemek kaydıyla menşe beyanında belirtilen süre dâhilinde, kullanılmasına imkan tanıyor. Menşe Beyanı Gerekliliğinden Muafiyet: 1- Anlaşma kapsamında Türkiye’ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymetinin küçük paketler için 500 Euro’yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro’yu aşmadığı hallerde, menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmeyecek. 2- Yönetmeliğin menşe beyanları ile ilgili gerekliliklerinden kaçınmak amacıyla gerçekleştirilmiş olduğunun tespit edildiği hallerde, söz konusu yolcu ve zati eşya için menşe beyanı talep edilir. Tercihli Tarifenin Sonradan Talep Edilmesi: İthalatçının ithalat esnasında bir menşe beyanının bulunmadığı hallerde, eşyanın ithalatçısının ithalat tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde, eşyanın tercihli tarifeye tabi tutulmaması sonucunda ödenen vergilerin iade edilmesi için başvuruda bulunmasına imkân tanınır. Hataların İthalatçı Tarafından Bildirilmesi : Türkiye veya İngiltere, kendi gümrük idaresini, bir menşe beyanına ilişkin ceza vermeyi değerlendirdiği hallerde, kendiliğinden yapılan bir bildirimi önemli bir hafifletici unsur olarak değerlendirilecek. Bildirimin kendisi tarafından yapıldığı hallerde, ithalatçı hatayı düzeltebilecek ve borçlu olduğu tüm vergileri geri ödemesi gerekmektedir. Farklılıklar : (1) Menşe beyanında yer alan ifadeler ile eşyanın ithalat işlemleri için gümrük idaresine ibraz edilen belgelerde yer alan ifadeler arasında küçük farklılıkların tespit edilmesi durumunda menşe beyanını geçersiz ve hükümsüz kılınmaz. (2) Menşe beyanındaki yazım hataları gibi açıkça belirgin hatalardan dolayı, bu hatalar menşe beyanında yer alan ifadelerin doğruluğu ile ilgili şüphe yaratmıyorsa, menşe beyanının reddedilmez. (3) Menşe beyanının okunaksız veya görünürde kusurlu olması halinde ithalatçıya, düzeltilmiş menşe beyanının bir kopyasını ithalatçı ülkenin gümrük idaresine otuz gün içerisinde ibraz etme imkânı tanınır. (4) Tercihli tarife uygulanmasını sadece fatura veya diğer ticari belgenin üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olması nedeniyle reddedilmez.   Değiştirilmeme-doğrudan nakliyat ilkesi: (1) Tercihli tarife, sadece bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılayan ithal edileceği beyan edilen ürünlere, ihraç edilenlerle aynı olması kaydıyla uygulanır.    a) Bu ürünlerin (ihracatından sonra) değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş olması veya    b) Aşağıdakilerin haricinde bir işlemden geçirilmemiş olması gerekir: 
  • iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler,
  • ya işaret ve etiket yapıştırılması veya mühür basılması ya da,
  • ithalatçı Taraf ülkenin belli iç gerekliliklerine uygunluğunu temin etmek üzere dâhili kullanımı için beyanda bulunulmadan önce transit ülke veya ülkelerindeki veya sevkiyatın bölündüğü ülke veya ülkelerdeki gümrük gözetimi altında gerçekleştirilen belgelendirme işlemleri.
(2) Ürünler veya sevkiyatlar, üçüncü transit ülkesi veya ülkelerinde gümrük gözetimi altında olmaları koşuluyla depolanabilir. (3) Bu Yönetmeliğin altıncı bölümüne halel getirmeksizin, sevkiyatlar üçüncü transit ülkesi veya ülkelerinde gümrük gözetimi altında olmaları koşuluyla bölünebilir. (4) İthalatçı taraf ülke, şüphe halinde ithalatçıdan veya temsilcisinden, bu maddeye uygunluğun kanıtlanmasını sağlamak üzere, her tür yazılı kanıt olarak ve özellikle aşağıdaki şekilde verilebilecek tüm uygun belgelerin ibrazını her an talep edebilir. a) Konşimento gibi yükleniciye ait taşımacılık belgeleri, b) Ambalaj işaret veya numaralarına dayanan gerçek veya somut kanıtlar, c) Transit ülkesi veya ülkelerinin veya sevkiyatın bölündüğü ülke veya ülkelerin gümrük idarelerince eşyanın değiştirilmediğine dair düzenlenen bir belge veya eşyanın transit ülkesi veya ülkelerinde veya sevkiyatın bölündüğü ülke veya ülkelerde gümrük gözetiminde kaldığını gösteren diğer tüm belgeler, ç) Eşyanın kendisiyle ilgili her tür kanıt.   _______________________________________________________________________________________ İlgili Yönetmelik için aşağıdaki linki tıklayınız
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri